×
×

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

1.1.  Byteservers: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62779338 te Groningen. 

1.2.  Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Byteservers een overeenkomst heeft afgesloten. 

1.3.  Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

 

2.1.  Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Byteservers zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.2.  Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Byteservers alleen bindend indien en voor zover deze door Byteservers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

2.3.  Byteservers is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

Artikel 3. Verplichtingen Byteservers

 

3.1.  Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Byteservers dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

3.2.  Het is Byteservers niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de Klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de Klant , met uitzondering van wijzigingen die Byteservers noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen. 

3.3.  Byteservers spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

Artikel 4. Verplichtingen Klant

 

4.1.  De Klant stelt Byteservers steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. 

4.2.  De Klant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Byteservers het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe. Tevens is het niet toegestaan adult content via de servers van Byteservers te verspreiden dan wel te openbaren, tenzij schriftelijk overeengekomen. 

4.3.  De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is de Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Byteservers, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Byteservers zal de Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. 

4.4.  De Klant vrijwaart Byteservers van alle juridische claims met betrekking tot de door de Klant opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. 

4.5.  De Klant zal zich houden aan de Netiquette. 

4.6.  Zonder toestemming van Byteservers is het de Klant verboden de door Byteservers verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. 

4.7.  Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de Klant. 

4.8.  Byteservers heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Byteservers niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

 

Artikel 5. Offertes

 

5.1.  Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

5.2.  Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Byteservers het recht de prijzen hierover aan te passen. 

5.3.  Offertes van Byteservers zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 6. Prijzen

 

6.1.  Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is overeengekomen of duidelijk staat vermeld.

6.2.  Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3.  Byteservers is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen, deze zullen ingaan bij de volgende contract periode. Byteservers is niet genoodzaakt de Klant hier van op de hoogte te stellen aangezien de huidige contract periode ongewijzigd blijft en opzeggen voor de volgende contract periode ten alle tijden mogelijk is.

 

Artikel 7. Overeenkomst / levertijd

 

7.1.  De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de ondertekende overeenkomst door Byteservers wordt ontvangen. 

7.2.  Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8. Wijziging opdracht

 

8.1.  Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de Klant , hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de Klant . 

8.2.  Indien Byteservers, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdracht bevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Byteservers gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien de Klant zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. 

8.3.  Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft de Klant het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 

9.1.  Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Byteservers of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 

9.2.  Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 

9.3.  Het is Byteservers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Byteservers door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen

 

10.1.  Indien is overeengekomen, dat Byteservers voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 

10.2.  Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Byteservers vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 

10.3.  De Klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Byteservers, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 

10.4.  Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant en Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Byteservers tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Byteservers geen bemiddeling heeft verleend. 

10.5.  De minimum duur van de overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is afhankelijk van de gekozen domein extensie.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 

11.1.  Zo lang de Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Byteservers. 

11.2.  In geval de Klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Byteservers niet nakomt is Byteservers zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Byteservers op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

 

12.1.  De Klant dient de door Byteservers uitgeschreven rekening vooraf via overmaking te voldoen. 

12.2.  Betalingen dienen ten hoogste 10 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Klant die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 

12.3.  Alle door Byteservers uit de overeenkomst met de Klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Klant. 

12.4.  Bij een niet tijdige betaling is de Klant , naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

12.5.  De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

12.6.  In bovenstaande gevallen heeft Byteservers voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Byteservers vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 

13.1.  Byteservers aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 

13.2.  De totale aansprakelijkheid van Byteservers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro. 

13.3.  Aansprakelijkheid van Byteservers voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

13.4.  Buiten de in artikel 13.2 genoemde gevallen rust op Byteservers geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Byteservers. 

13.5.  De aansprakelijkheid van Byteservers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Byteservers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Byteservers ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Byteservers in staat is adequaat te reageren. 

13.6.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Byteservers meldt. 

13.7.  De Klant vrijwaart Byteservers voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Byteservers geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 14. Overmacht

 

14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Byteservers door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Byteservers kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 15. Duur en beëindiging

 

15.1.  De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 1 (één) maand. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke, per e-mail of via het controle paneel verstuurde opzegging steeds stilzwijgend verlengd met de zelfde periode als de laatste overeenkomst.

15.2.  De overeenkomst voor hosting diensten kan schriftelijk, per e-mail of via het controle paneel worden opgezegd.

15.3.  Indien de Klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Byteservers het recht alle met betrokken de Klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Byteservers op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

15.4.  De dienst zal worden stop gezet indien de Klant niet heeft betaald 5 (vijf) dagen na de vervaldatum/einddatum. Deze kan vervolgens tot maximaal 14 (veertien) dagen na de vervaldatum/einddatum als nog worden betaald om verwijdering te voorkomen. Hierbij geld echter wel dat bij herhaling van te laat betalen, kunnen extra kosten inrekening worden gebracht. Deze bedragen maximaal 30% van 1 (één) maand van de afgenomen dienst.

 

Artikel 16. Geheimhouding

 

16.1.  Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 

16.2.  Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 17. Personeel

 

17.1.  De Klant zal werknemers van Byteservers die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Klant verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden. 

17.2.  Het is Klant niet toegestaan om zolang de relatie tussen de Klant en Byteservers voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Byteservers in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Byteservers. Onder werknemers van Byteservers worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Byteservers of van één van de aan Byteservers gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Byteservers of van één van de aan Byteservers gelieerde ondernemingen waren.

 

Artikel 18. Wijzigingen AV

 

18.1.  Byteservers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

18.2.  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Byteservers of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

18.3.  Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 19. Re-clame

 

19.1.  Bij gebreke van verplichtingen van Byteservers dient de Klant, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Byteservers. 

19.2.  Indien Byteservers de re-clame gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten of diensten vervangen of vergoed. 

19.3.  De maximale vergoeding is gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product of dienst. 

19.4.  Re-clame schort verplichtingen van de Klant niet op.

 

Artikel 20. Slotbepalingen

 

20.1.  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

20.2.  Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. 

20.3.  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

20.4.  Partiële nietigheid: 

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

 

 

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail of door middel van een ticket contact met ons op.